دفتر مرکزی
آدرس: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، جنب کوی دانشگاه تهران، مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی، شماره ۱۴۶۲.
کد پستی: 1439955991
تلفکس: ۳۸ ۲۶ ۳۵ ۸۸ – ۸۰ ۹۸ ۳۵ ۸۸ (۲۱) ۹۸+
Email: info@faradaru.com
دفتر مارکتینگ
آدرس: تهران، خیابان بهشتی، نرسیده به ولیعصر، شماره ۳۲۳، واحد 11.
کد پستی: 1511617331
تلفکس: ۸۴۸ ۷۰۰ ۸۸ – ۵۵۹ ۷۰۰ ۸۸ (۲۱) ۹۸+
Email: info@farabiotic.com