تضمین کیفیت

سازمان بهداشت جهانی استانداردهای سختگیری در ارتباط با تولید داروهای بیولوژیک وضع کرده است. بر خلاف داروهای شیمیایی معمول که با روش­های فیزیکی و شیمیایی تکرار پذیر ساخته و کنترل می­شوند، داروهای بیولوژیک مثل پروبیوتیک با پروسه های پیچیده مثل کشت سلول و مراحل پایین دستی تولید و کنترل می­شوند. شرکت فرا دارو اصول کیفیت را در جهت ساخت محصولات خود به خوبی پایه گزاری کرده است تا محصولات با هدف مشخص استاندارد شده و منطبق شده با کیفیت مورد تایید بازارهای جهانی تولید کند. رعایت این اصول باعث می­شود خطر تولید محصولات با کیفیت و ایمنی پایین کاهش یابد. ما حصل این هدف مهم کیفیت، مسئولیت پذیری در سطوح مدیریت، مشارکت و تعهد تمامی پرسنل در تمامی سطوح اجرایی و نظارتی، تامین کنندگان و پخش کنندگان می­باشد. برای دست یابی به این سطح کیفیت قابل اعتماد، یک سیستم جامع و درست طبق اصول تضمین کیفیت و کنترل کیفیت منطبق با GMP اجرا شده است. اجرائات آن به خوبی مستند سازی و ثبت می­شود. تمامی بخش­های تضمین کیفیت شرکت فرا دارو با برنامه ریزی و پرسنل مناسب در حال اجراست و دارای مکان، تجهیزات و امکانات مناسب و کافی می­باشد. بسیار حائز اهمیت است که شاخصه های اختصاصی تولید پروبیوتیک­های با کیفیت به عنوان معیار انتخاب هدف تضمین کیفیت در شرکت فرا دارو قرار داده شده اند. همچنین برای تایید هر اثر بالینی مورد ادعا می­بایستی کنترل­های دقیقی صورت بگیرد.